:::

About NCTS

:::

Topical Program / for 2011

2010/2011

1.

Algebraic Geometry 

Coordinator : Jungkai Cheng
                    
2.
Discrete Mathematics

Coordinator : Gerard J. Chang
                      Li-Da Tong

3.
Dynamical Systems
Coordinator : Kuo-Chang Chen
                     Cheng-Hsiung Hsu
                     Chih-Wen Shih
4.
Geometric Analysis &
Differential Geometry
Coordinator : Taipei:
                     Shu-Cheng Chang
                     Jih-Hsin Cheng
                     Yng-Ing Lee
                     Hsinchu:
                     Chiung-Jue Sung
                    
Dong-Ho Tsai
                          Tainan:
                     R. Chiang
          
5.
Mathematical Biology
Coordinator : Sze-Bi Hsu
                      Chih-Wen Shih
                      Je-Chiang Tsai
6.
Number Theory and Algebra
Coordinator : Wen-Ching Li
                      Liang-Chung Hsia
                      Yifan Yang
                     
Chia-Fu Yu
7.
Partial Differential Equation
Coordinator : Jong-Shenq Guo
                     Tai-Chia Lin
                     Jenn-Nan Wang
                     Jann-Long Chern
                     Yung-Fu Fang
8.
Probability & Related Topics
 
Coordinator :Shuenn-Jyi Sheu
 
                    Yuen-Chung Sheu
                     Narn-Rueih Shieh
9.

Representation Theory

Coordinator : Shun-Jen Cheng
                      Ching-Hung Lam

                      Wen-Fong Ke

10.
Scientific Computation
Coordinator : Ming-Chih Lai
                      Wen-Wei Lin
                      Wei-Cheng Wang
                      Soon-Yi Wu

web_use_log